zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2013/2014.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.15.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 stycznia 2014  10:00
wynik postępowania: Cz. 1 Wybrana oferta: "Oaza" Zdzisław Jabczyński Brzozowo 109, 86-200 Chełmno. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  
Kijewo Królewskie, dn. 30.12.2013 r.
RGK.271.15.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867056, faks 56 6867056.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie- zima 2013/2014 oraz dróg dojazdowych wewnętrznych, parkingów i placów publicznych. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie 6 części: Część I. Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2013/2014 w następujących miejscowościach: Kiełp, Brzozowo, Watorowo i Dorosz Szlachecki polegające na ich odśnieżaniu. Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem. Część II. Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2013/2014 w następujących miejscowościach: Kosowizna, Kijewo Królewskie i część Napola, część Bajerza polegające na ich odśnieżaniu. Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem. Część III. Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2013/2014 w następujących miejscowościach: Płutowo, Kijewo Szlacheckie, Szymborno, część Napola, część Bajerza i Bągart polegające na ich odśnieżaniu. Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem. Część IV. Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2013/2014 w następujących miejscowościach: część Bajerza, Trzebczyk i Trzebcz Szlachecki polegające na ich odśnieżaniu. Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem. Część V. Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2013/2014 w następujących miejscowościach: część Bajerza, Trzebcz Królewski i część Trzebcza Szlacheckiego polegające na ich odśnieżaniu. Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem. Część VI. Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2013/2014, polegające na zwalczaniu śliskości i gołoledzi . Do wykonania powyższego zadania wymagany jest sprzęt do załadunku i posypywania nawierzchni dróg mieszanką piaskowo-solną lub piaskiem - samojezdna, zawieszana lub ciągniona maszyna (piaskarka w ilości co najmniej 1 szt.). Opis przedmiotu zamówienia, dotyczący wszystkich części zadania: 1.Wykonanie usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Kijewo Królewskie oraz dróg dojazdowych wewnętrznych, parkingów i placów publicznych polegających na ich odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości i gołoledzi (wg wykazu miejscowości dla poszczególnych części zadania oraz załącznika mapowego z zaznaczonymi drogami na poszczególne części załącznik nr 6). 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca rozpoczął odśnieżanie danej części zadania w ciągu max. 1 godz. od telefonicznego zawiadomienia go przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. W przypadku, gdy jeden wykonawca będzie obsługiwał więcej niż jedną część zadania to wymóg max 1 godz. zwłoki w rozpoczęciu odśnieżania dotyczy każdej części zadania. Wyjazd na drogi na wszystkie części zadania objęte umową winien nastąpić jednocześnie. 3. Zastrzega się minimalną szerokość pasa odśnieżania, która winna wynosić 3,5 m oraz wykonanie mijanek (zatoczek) w odległości nie mniejszej jak 400 m. 4. Wezwanie Wykonawcy może nastąpić w każdym dniu tygodnia (także w niedzielę i święta). 5. Operatorzy sprzętu powinni być wyposażeni w telefony komórkowe w celu utrzymania łączności w trakcie wykonywania prac. 6. Sprzęt winien być sprawny technicznie i posiadać aktualne ubezpieczenie OC i przegląd techniczny oraz posiadać wymagane przepisami oznakowanie w tym zakresie (m.in. żółta lampa błyskowa). 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim przez wykonawcę podczas wykonywania zamówienia. 8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia tj. miejsca i zakresu usługi uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 9. Rozliczenie ilości wykonywanych prac następować będzie na podstawie dziennych kart pracy sprzętu potwierdzonych podpisem upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim. 10. Zamawiający zakupi materiał do zwalczania śliskości i gołoledzi, który będzie składowany w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 11. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, staranność, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru ( załącznik nr 2)

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru ( załącznik nr 2)

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie min. 1 szt. sprzętu na każdą część zadania wg wzoru (załącznik nr 3 )

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru ( załącznik nr 2)

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru ( załącznik nr 2)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kijewo.pl, www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kijewo Królewskie - Wójt Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie e-mail: urzadgminy@kijewo.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie Sekretariat pokój nr 11, do godz. 10:00 ..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2013/2014 w następujących miejscowościach: Kiełp, Brzozowo, Watorowo i Dorosz Szlachecki polegające na ich odśnieżaniu..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2013/2014 w następujących miejscowościach: Kosowizna, Kijewo Królewskie i część Napola, część Bajerza polegające na ich odśnieżaniu..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2013/2014 w następujących miejscowościach: Płutowo, Kijewo Szlacheckie, Szymborno, część Napola, część Bajerza i Bągart polegające na ich odśnieżaniu..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA:
Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2013/2014 w następujących miejscowościach: część Bajerza, Trzebczyk i Trzebcz Szlachecki polegające na ich odśnieżaniu..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
   
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2013/2014 w następujących miejscowościach: część Bajerza, Trzebcz Królewski i część Trzebcza Szlacheckiego polegające na ich odśnieżaniu..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
   
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA:
Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2013/2014, polegające na zwalczaniu śliskości i gołoledzi ..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do wykonania powyższego zadania wymagany jest sprzęt do załadunku i posypywania nawierzchni dróg mieszanką piaskowo-solną lub piaskiem - samojezdna, zawieszana lub ciągniona maszyna (piaskarka w ilości co najmniej 1 szt.)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-2.
   
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie UZP pod numerem 538980-2013 w dniu 30.12.2013 r.

Wójt Gminy Kijewo Królewskie


Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze oferty (476kB) pdf
Dokumenty:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (załącznik nr 1, 2, 2/1, 3, 5, 6, 7) pobierz (237kB) word
- Wzór umowy (załącznik nr 4) pobierz (51kB) word
- mapka (załącznik nr 6) pobierz (5105kB) jpg


metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (30 grudnia 2013, 14:38:41)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (8 stycznia 2014, 12:16:59)
Zmieniono: 08.01.2014r. - dodano informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1776