zamówienie na:

SUKCESYWNA DOSTAWA MIAŁU I EKO-GROSZKU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W KIJEWIE KRÓLEWSKIM.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.12.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 września 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: "NINAX" Anna Zduńska, Wielka Nieszawka, ul. Lipowa 9, 87 – 165 Cierpice; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena oferty – waga 100 % . Łączna cena oferty przeliczona przez szacowane zużycie opału wynosi 15 x 440,00 + 90 x 609,00 zł = 6600,00 zł + 54 810,00 zł = 61 410 zł.  
Kijewo Królewskie, 19.09.2013 r. 
nr sprawy: RGK.271.12.2013
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867056, faks 56 6867056.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNA DOSTAWA MIAŁU I EKO-GROSZKU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W KIJEWIE KRÓLEWSKIM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1:Miał węglowy o odpowiednich parametrach użytkowych, do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie Królewskim w ilości zależnej od warunków atmosferycznych podczas sezonu grzewczego 2012/2013 r. w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Parametry miału węglowego: kaloryczność nie mniejsza niż 24 000 KJ/kg; siarka do 0,8%; popiół do 10,0%; wilgotność do 10%. 2: Eko groszek o odpowiednich parametrach użytkowych, do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie Królewskim w ilości zależnej od warunków atmosferycznych podczas sezonu grzewczego 2012/2013 r. w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Parametry Eko groszku: kaloryczność nie mniejszą niż 25 000 KJ/kg; siarka do 0,6%; popiół do 5,0%; wilgotność do 10%..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie przewiduje się wadium

III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kijewo.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86 - 253 Kijewo Królewskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86 - 253 Kijewo Królewskie pok. nr 11..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie UZP pod nr 380922 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013
 

                                                                                       Wójt Gminy Kijewo Królewskie


Dokumenty:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (załącznik nr 1, 2, 2/1, 3, 4) pobierz (186kB) word


metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (19 września 2013, 13:27:35)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (18 października 2013, 14:13:53)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1625