zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2012/2013

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.12.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 grudnia 2012  08:30
wynik postępowania: Cz. 1 Wybrana oferta: P.P.H.U. "KASKADA" Sylwester Gołębiewski, Osnowo 9, 86-200 Chełmno. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. 2: Wybrana oferta: Usługi Transportowe, Stanisław Olech, ul. Królewska 5, 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. 3: Wybrana oferta: PHU "ORPOD" Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych, 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. 4: Wybrana oferta: PHU "ORPOD" Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych, 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. 5: Wybrana oferta: PHU "ORPOD" Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych, 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. 6: Wybrana oferta: Usługi Transportowe, Stanisław Olech, ul. Królewska 5, 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  
Kijewo Królewskie, dn. 14.12.2012 r.
RGK.271.12.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2012/2013.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867056, faks 56 6867056.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie- zima 2012/2013 oraz dróg dojazdowych wewnętrznych, parkingów i placów publicznych. III.2.Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie 6 części: Część I. Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2012/2013 w następujących miejscowościach: Kiełp, Brzozowo, Watorowo i Dorosz Szlachecki polegające na ich odśnieżaniu. Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem. Część II. Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2012/2013 w następujących miejscowościach: Kosowizna, Kijewo Królewskie i część Napola, część Bajerza polegające na ich odśnieżaniu. Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem. Część III. Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2012/2013 w następujących miejscowościach: Płutowo, Kijewo Szlachecki, Szymborno, część Napola, część Bajerza i Bągart polegające na ich odśnieżaniu. Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem. Część IV. Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2012/2013 w następujących miejscowościach: część Bajerza, Trzebczyk i Trzebcz Szlachecki polegające na ich odśnieżaniu. Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem. Część V. Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2012/2013 w następujących miejscowościach: część Bajerza, Trzebcz Królewski i część Trzebcza Szlacheckiego polegające na ich odśnieżaniu. Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem. Część VI. Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2012/2013, polegające na zwalczaniu śliskości i gołoledzi . Do wykonania powyższego zadania wymagany jest sprzęt do załadunku i posypywania nawierzchni dróg mieszanką piaskowo-solną lub piaskiem - samojezdna, zawieszana lub ciągniona maszyna (piaskarka w ilości co najmniej 1 szt.). III.2.1.Opis przedmiotu zamówienia, dotyczący wszystkich części zadania: 1.Wykonanie usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Kijewo Królewskie oraz dróg dojazdowych wewnętrznych, parkingów i placów publicznych polegających na ich odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości i gołoledzi (wg wykazu miejscowości dla poszczególnych części zadania oraz załącznika mapowego z zaznaczonymi drogami na poszczególne części załącznik nr 6). 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca rozpoczął odśnieżanie danej części zadania w ciągu max. 1 godz. od telefonicznego zawiadomienia go przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. W przypadku, gdy jeden wykonawca będzie obsługiwał więcej niż jedną część zadania to wymóg max 1 godz. zwłoki w rozpoczęciu odśnieżania dotyczy każdej części zadania. Wyjazd na drogi na wszystkie części zadania objęte umową winien nastąpić jednocześnie. 3. Zastrzega się minimalną szerokość pasa odśnieżania, która winna wynosić 3,5 m oraz wykonanie mijanek (zatoczek) w odległości nie mniejszej jak 400 m. 4. Wezwanie Wykonawcy może nastąpić w każdym dniu tygodnia (także w niedzielę i święta). 5. Operatorzy sprzętu powinni być wyposażeni w telefony komórkowe w celu utrzymania łączności w trakcie wykonywania prac. 6. Sprzęt winien być sprawny technicznie i posiadać aktualne ubezpieczenie OC i przegląd techniczny oraz posiadać wymagane przepisami oznakowanie w tym zakresie (m.in. żółta lampa błyskowa). 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim przez wykonawcę podczas wykonywania zamówienia. 8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia tj. miejsca i zakresu usługi uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 9. Rozliczenie ilości wykonywanych prac następować będzie na podstawie dziennych kart pracy sprzętu potwierdzonych podpisem upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim. 10. Zamawiający zakupi materiał do zwalczania śliskości i gołoledzi, który będzie składowany w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 11. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, staranność, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru ( załącznik nr 2)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru ( załącznik nr 2)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie min. 1szt. sprzętu na każdą część zadania wg wzoru (załącznik nr 3)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru ( załącznik nr 2)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru ( załącznik nr 2)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy 2. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zgodnym z treścią (załącznika nr 2/1 do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Toruńska 2 86-253 Kijewo Królewskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.12.2012 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy ul. Toruńska 2 86-253 Kijewo Królewskie sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:
Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2012/2013 w następujących miejscowościach: Kiełp, Brzozowo, Watorowo i Dorosz Szlachecki polegające na ich odśnieżaniu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2012/2013 w następujących miejscowościach: Kosowizna, Kijewo Królewskie i część Napola, część Bajerza polegające na ich odśnieżaniu..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA:
Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2012/2013 w następujących miejscowościach: Płutowo, Kijewo Szlachecki, Szymborno, część Napola, część Bajerza i Bągart polegające na ich odśnieżaniu..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2012/2013 w następujących miejscowościach: część Bajerza, Trzebczyk i Trzebcz Szlachecki polegające na ich odśnieżaniu..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2012/2013 w następujących miejscowościach: część Bajerza, Trzebcz Królewski i część Trzebcza Szlacheckiego polegające na ich odśnieżaniu..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik na kołach ogumionych z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami lub podobnym sprzętem..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2012/2013, polegające na zwalczaniu śliskości i gołoledzi ..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do wykonania powyższego zadania wymagany jest sprzęt do załadunku i posypywania nawierzchni dróg mieszanką piaskowo-solną lub piaskiem - samojezdna, zawieszana lub ciągniona maszyna (piaskarka w ilości co najmniej 1 szt.)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie o zamówienie zostało opublikowane w biuletynie UZP pod numerem: 512320 - 2012 w dniu: 14.12.2012 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (184kB) pdf


Wójt Gminy Kijewo Królewskie


Dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (zał. nr 1, 2, 2.1, 3, 5)  pobierz (127kB) plik
- Wzór umowy (zał. nr 4) pobierz (51kB) word
- Załącznik mapowy z zaznaczonymi drogami na poszczególne zadania (zał. nr 6) pobierz (3509kB) jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (14 grudnia 2012, 14:51:20)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (9 stycznia 2013, 14:53:55)
Zmieniono: Dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1952