zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kijewo Królewskie.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.11.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: DUON Marketing and Trading S.A., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz spełniła kryteria określone w SIWZ. 
Kijewo Królewskie, dn. 6.12.2012 r.
RGK.271.11.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kijewo Królewskie.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867056, faks 56 6867056.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kijewo Królewskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 721,00 MWh (+/- 15%) w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09310000-5 Elektryczność 3. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającymi (odbiorcami) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LOKALE I OBIEKTY 1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną: 50 szt. 2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej: 698,5 kW 3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 573,03MWh (+/-15%), z tego: Strefa I 223,26 MWh Strefa II 349,77 MWh Strefa III 0,00 MWh Powyższe dane mają charakter orientacyjny. 4. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej ze wskazaniem terminów rozpoczęcia dostaw do każdego z nich stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ. 5. Obowiązujące obecnie umowy sprzedaży energii elektrycznej (po rozdziale umów) zawarte zostały na czas oznaczony, tj. do dnia 31.12.2012 r. 6. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru we wskazanych w Załączniku nr 1a terminach jest skuteczne rozwiązanie umów kompleksowych, przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez Zamawiającego (Odbiorców/Płatników) ważnej i obowiązującej w okresie planowanych dostaw umowy dystrybucyjnej. 7. Wszystkie wymienione w Załączniku nr 1a punkty poboru posiadają układy pomiarowe dostosowane do zmiany sprzedawcy. 8. W Załączniku nr 1a wskazano obecnego sprzedawcę energii elektrycznej. OŚWIETLENIE DROGOWE 1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną: 42 szt. 2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej: 163,50 kW 3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 146,23 MWh (+/-15%), z tego: Strefa I 48,74 MWh Strefa II 97,49 MWh Strefa III 0,00 MWh Powyższe dane mają charakter orientacyjny. 4. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej ze wskazaniem terminów rozpoczęcia dostaw do każdego z nich stanowi Załącznik nr 1b do SIWZ. 5. Obowiązujące obecnie umowy sprzedaży energii elektrycznej (po rozdziale umów) zawarte zostały na czas oznaczony, tj. do dnia 31.12.2012 r. 6. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru we wskazanych w Załączniku nr 1b terminach jest skuteczne rozwiązanie umów kompleksowych, przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez Zamawiającego (Odbiorców/Płatników) ważnej i obowiązującej w okresie planowanych dostaw umowy dystrybucyjnej. 7. Wszystkie wymienione w Załączniku nr 1b punkty poboru posiadają układy pomiarowe dostosowane do zmiany sprzedawcy. 8. W Załączniku nr 1b wskazano obecnego sprzedawcę energii elektrycznej. Uwaga dotycząca grupy taryfowej i mocy umownej: W wykazach stanowiących załączniki do SIWZ informacyjnie wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy, w tym istotnych postanowień umowy, w zakresie: a. zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 MWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym. Warunkiem wprowadzenia zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 MWh jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym. b. zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku do Umowy. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia obiektu przez Zamawiającego. Rozliczenie za zużytą energię elektryczną w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych w umowie, tj. wg stałej ceny wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy. c. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia wynikać może ze zmiany ceny jednostkowej za 1 MWh brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii podatkiem akcyzowym oraz ze zmiany wielkości poboru energii. d. zmiany terminu dostaw energii elektrycznej. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy. Inicjatorem dokonania istotnych zmian w umowie jest Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2 86-253 Kijewo Królewskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2 86-253 Kijewo Królewskie sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
: nie

Ogłoszenie o zamówienie zostało opublikowane w biuletynie UZP pod numerem: 493230 - 2012 w dniu: 6.12.2012 r.


Zawiadomienie o wyborze oferty (345kB) pdf


Wójt Gminy Kijewo Królewskie


Dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ pobierz (159kB) word
- Zał. nr 1a (Wykaz punktów poboru – Lokale i obiekty) pobierz (106kB) word
- Zał. nr 1b (Wykaz punktów poboru  - Oświetlenie drogowe) pobierz (88kB) word
- Zał. nr 2 (Formularz oferty) pobierz (61kB) word
- Za. nr 3 (Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) pobierz (47kB) word
- Zał. nr 4 (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania) pobierz (45kB) word
- Zał. nr 5 (Wzór umowy) pobierz (123kB) word

- Odp. z dnia 11.12.2012 r. pobierz (126kB) jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (6 grudnia 2012, 10:01:21)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (17 grudnia 2012, 12:33:40)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1700