zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozowo- etap I oraz sieci wodociągowej w miejscowości Brzozowo

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.9.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Geologiczno-Wiertniczy i Wodno-Kanalizacyjny "KEMPEX" Edmund Kępski, ul. Wigury 4, 87-330 Jabłonowo Pomorskie. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  
Kijewo Królewskie, dn. 31.10.2012 r.
RGK.271.9.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozowo- etap I oraz sieci wodociągowej w miejscowości Brzozowo

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , Urząd Gminy Kijewo Królewskie 15, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6867056, faks 056 6867056.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozowo- etap I oraz sieci wodociągowej w miejscowości Brzozowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się: W zakresie 1 części tj. Budowa kanalizacji sanitarnej: - Budowa kanału grawitacyjnego z rur PE do przewiertów sterowanych Ø 200mm, z rur PVC litych Ø 160 mm i 200 mm o łącznej długości 2384m. Uzbrojeniem kanałów grawitacyjnych są studzienki z kręgów żelbetowych Ø 1,20 m oraz studzienki z tworzyw sztucznych Ø 425. - Budowa kompletnej tłoczni ścieków z utwardzeniem terenu kostką betonową i rurociągu tłocznego z rur PE Ø 110 o długości 470 m. - Budowa studni pomiarowej z przepływomierzem elektromagnetycznym. - Budowa kanalizacji ciśnieniowej: rurociągi z rur PE Ø 110, 63, 50 mm o łącznej długości 1016m oraz 14 pompowni przydomowych. - Budowa odcinków kanalizacji grawitacyjnej do podłączenia posesji wzdłuż rurociągu tłocznego z rur PVC Ø 160mm o długości 262m. W zakresie 2 części tj. Budowa sieci wodociągowej: - budowa rurociągu z rur PE 90 łączonych za pomocą zgrzewania o długości 549m - budowa hydrantu p. poż. naziemnego Ø 80 mm - budowa przyłącza wodociągowego Ø 32mm o długości 90m. Szczegółowy zakres robót zawiera: dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna i odbioru robót. Podane w specyfikacji technicznej, w przedmiarze robot oraz w projekcie nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.10-9, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.05.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Kwota wadium dla części 1. zamówienia wynosi 30 000,00 zł Kwota wadium dla części 2. zamówienia wynosi 2 000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Brodnica, Oddział Chełmno Nr 25 9484 1163 2726 0751 0636 0001

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zadania, polegające na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. minimum: kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. formularz ofertowy 2. podpisany przedmiar robót

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Toruńska 2 86-253 Kijewo Królewskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Toruńska 2 86-253 Kijewo Królewskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej- objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa kanalizacji sanitarnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - Budowa kanału grawitacyjnego z rur PE do przewiertów sterowanych Ø 200mm, z rur PVC litych Ø 160 mm i 200 mm o łącznej długości 2384m. Uzbrojeniem kanałów grawitacyjnych są studzienki z kręgów żelbetowych Ø 1,20 m oraz studzienki z tworzyw sztucznych Ø 425. - Budowa kompletnej tłoczni ścieków z utwardzeniem terenu kostką betonową i rurociągu tłocznego z rur PE Ø 110 o długości 470 m. - Budowa studni pomiarowej z przepływomierzem elektromagnetycznym. - Budowa kanalizacji ciśnieniowej: rurociągi z rur PE Ø 110, 63, 50 mm o łącznej długości 1016m oraz 14 pompowni przydomowych. - Budowa odcinków kanalizacji grawitacyjnej do podłączenia posesji wzdłuż rurociągu tłocznego z rur PVC Ø 160mm o długości 262m..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.10-9, 45.23.13.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.05.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa sieci wodociągowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - budowa rurociągu z rur PE 90 łączonych za pomocą zgrzewania o długości 549m - budowa hydrantu p. poż. naziemnego Ø 80 mm - budowa przyłącza wodociągowego Ø 32mm o długości 90m..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie o zamówienie zostało opublikowane w biuletynie UZP pod numerem: 428124 - 2012 w dniu: 31.10.2012 r.Zawiadomienie o wyborze oferty (92kB) pdf

Wójt Gminy Kijewo Królewskie


Dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (załączniki nr 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 7, 8) pobierz (201kB) word
- Wzór umowy (załącznik nr 4) pobierz (61kB) word
- Przedmiar robót (załącznik nr 5) pobierz (891kB) pdf
- Elementy dokumentacji projektowej (załącznik nr 6):
cz. 1 pobierz (8319kB) zip
cz. 2 pobierz (7077kB) zip
cz. 3 pobierz (3877kB) zip
cz. 4 pobierz (8588kB) zip
cz. 5 pobierz (3648kB) zip
cz. 6 pobierz (6776kB) zip
cz. 7 pobierz (5199kB) zip
- Specyfikacja techniczna + przedmiar robót, br. sanitarna i elektryczna (załącznik nr 9) pobierz (3382kB) pdf

- Odp. z dnia 7.11.2012 r. pobierz (30kB) word | załącznik (2483kB) pdf
- Odp. z dnia 9.11.2012 r. pobierz (30kB) word
- Odp. z dnia 13.11.2012 r. pobierz (29kB) word

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (31 października 2012, 14:24:11)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (19 listopada 2012, 14:18:36)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2396