zamówienie na:

Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w związku z dofinansowaniem ze środków PFRON).

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK .271.8.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 października 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Lider Trading Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 78, 37-100 Łańcut. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

Kijewo Królewskie, dn. 28.09.2012 r.
RGK .271.8.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot zamówienia: Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w związku z dofinansowaniem ze środków PFRON).

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , Urząd Gminy Kijewo Królewskie 15, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6867056, faks 056 6867056.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP AUTOBUSU DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (W ZWIĄZKU Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW PFRON).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Minimalne wymogi techniczne i jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a) silnik: - wysokoprężny - moc nie mniejsza niż 184 kW spełniający co najmniej wymagania normy EURO V b) skrzynia biegów: - mechaniczna - synchronizowana (dopuszcza się rozwiązania nowocześniejsze) c) nadwozie: - szkielet nadwozia i nadkola ze stali o podwyższonej wytrzymałości na korozję, zabezpieczony antykorozyjnie lub materiałów o porównywalnych parametrach wytrzymałościowych odpornych na korozje - poszycie nadwozia - blacha obustronnie ocynkowana zabezpieczona antykorozyjnie lub z materiałów o porównywalnych parametrach odpornych na korozje - tworzywa sztuczne i aluminium d) wnętrze autobusu: - minimum 40 miejsc siedzących + miejsce kierowcy - łącznie minimum 50 miejsc (siedzących i stojących) + miejsce kierowcy - przystosowane do przewozu co najmniej 1 osoby na wózku inwalidzkim (po zamontowaniu wózka powinno być nadal 40 miejsc siedzących) - podjazd lub winda dla wózków inwalidzkich, lub rozwiązanie techniczne umożliwiające wjazd wózka - siedzenie kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym - wykładzina podłogowa antypoślizgowa - fotele wysokie miękkie - rozstaw i wysokość siedzeń przyjęte dla autobusów kursowych podmiejskich umożliwiające swobodne siedzenie osobie doroslej; - siedzenia skierowane w kierunku jazdy, miejsce na wózek inwalidzkim skierowana tyłem wyposażone w pasy bezpieczeństwa ze zwijakiem i blokadą umożliwiająca zapięcie pasażera wraz z wózkiem, oznaczenie siedzeń wszystkim miejsc siedzących jako dla osób niepełnosprawnych (pierwszeństwo siadania mają osoby niepełnosprawne) - podłokietniki - pasy bezpieczeństwa - uchwyty przy siedzeniach z boku po stronie przejścia umożliwiające przytrzymanie osobie stojącej - pułki nad siedzeniami do bagażu podręcznego z poręczą - górne szyby otwierane lub przesuwne - 2 uchylne szyberdachy e) koła jezdne, ogumienie: - bezdętkowe - kompletne koło zapasowe z mocowaniem f) instalacja pneumatyczna: - z materiałów odpornych na korozję z osuszaczem powietrza g) instalacja wodna i ogrzewanie: - z materiałów odpornych na korozję - ogrzewanie wodne - niezależny agregat grzewczy h) zasada działania drzwi: - drzwi przednie elektropneumatyczne jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz, sterowane przez kierowcę, - drugie drzwi umożliwiające użycie windy dla osoby niepełnosprawnej lub innej technologii umożliwiającej wjazd wózka z osobą niepełnosprawną z możliwością blokowania przez kierowcę, ale nie naruszającą przepisów BHP i bezpieczeństwa. - Automatycznie blokowane, gdy pojazd porusza się z prędkościa przekraczającą 5 km/h - Otwieranie drzwi było sygnalizowane sygnałem akustycznym o nieprzenikliwym dźwięku wewnątrz autobusu, z możliwościa wyłączenia tej funkcji; - Spełniały warunek zapobieganiu odniesienia obrażeń przez pasażera spowodowanych ruchem drzwi i jego uwięzieniem podczas ich zamykania, poprzez zastosowanie mechanizmu samo powrotu, szerokich i miękkich uszczelek lub innych równoważnych rozwiązań. i) kolorystyka autobusu: - jasny (nie pomarańczowy) j) oznaczenie i oznakowanie: g) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dodatkowo oznaczenia muszą spełniać wymogi prawa dla autobusów przystosowanych również do dowozu dzieci, musi posiadać oznaczenia zgodnie z art. 57 ustęp 1 Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.) oraz spełniać inne wymogi przewidziane w przepisach prawnych w tym zakresie. h) zawieszenie - dostosowane do masy autobusu, - rozstaw osi minimum 4800 mm i) wyposażenie dodatkowe: - układ ABS - tachograf cyfrowy - zestaw radiowy z mikrofonem - radioodtwarzacz z odtwarzaczem plików mp3 - urządzenie zapobiegające przed ruszeniem pojazdu z otwartymi drzwiami; - otwierane tablice znaku stop z automatycznym uruchamianiem świateł awaryjnych; - sygnał akustyczny ostrzegający na zewnątrz o cofaniu pojazdu; - dodatkowy system odmrażania szyby przedniej i lusterek kierowcy j) dostawa do siedziby zamawiającego Zamawiający wymaga aby Dostawca wraz z dostarczonym autobusem przekazał wszystkie niezbędne do rejestracji autobusu dokumenty. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na przedmiot dostawy w poniższym wymaganym zakresie: 1. Silnik i podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów - min. 24 miesiące. 2. Powłoki lakiernicze - min. 36 miesięcy. 3. Perforację nadwozia, poszycia zewnętrznego i podwozia - min 60 miesięcy. Wykonawca dostarczy autobus do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zakup finansowany ze środków PFRON..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Dostawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Dostawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Dostawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Dostawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Dostawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kijewie Królewskim Kijewo Królewskie 15 86 - 253 Kijewo Królewskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Kijewie Królewskim (pokój nr 11 sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków PFRON..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie UZP pod numerem 371576 - 2012 w dniu 28.09.2012 r.

Wójt Gminy Kijewo Królewskie


Dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zał. 1-4) pobierz (200kB) word
- Odp. z dnia 3.10.2012 r. pobierz (1248kB) pdf
- Odp. z dnia 4.10.2012 r. pobierz (1121kB) pdf
- Odp. z dnia 4.10.2012 r. pobierz (866kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (28 września 2012, 13:59:41)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (23 października 2012, 12:13:18)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2126