Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego


Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r.,
  poz. 1397 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.
  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych
  przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930).
Tryb składania wniosku:
 • osobiście lub
 • przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych
  w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Wniosek składa się bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86 – 253 Kijewo Królewskie lub przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane dokumenty:
 • wypełniony druk "Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub "Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego",
 • do wglądu dowód osobisty lub paszport,
a w przypadku cudzoziemców
 • paszport lub ważny dokument podróży albo inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
Opłata:
 • Za dokonanie czynności meldunkowych opłaty nie pobiera się.
 • Opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
  albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu),
 • Wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego lub czasowego 
  (na wniosek) – 17 zł.
Termin realizacji:
Niezwłocznie

UWAGI:

Kiedy się wymeldować
 • Najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt stały
  lub czasowy.
Gdzie zgłosić wymeldowanie:

Możesz się wymeldować w urzędzie gminy, na terenie której:
 • masz meldunek na pobyt stały lub czasowy,
 • będziesz mieszkać — możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania się
  w nowym miejscu pobytu.

PLIKI DO POBRANIA:
 1. Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego pobierz (419kB) pdf
 2. Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego pobierz (330kB) pdf
 3. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych pobierz (228kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Paulina Baranowska (16 lipca 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (16 lipca 2019, 13:36:14)

Ostatnia zmiana: Paulina Baranowska (22 lipca 2020, 12:18:23)
Zmieniono: Aktualizacja formularzy meldunkowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 773