Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r.,
  poz. 1397 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.
  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych
  przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2411),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930).
Tryb składania wniosku:
 • osobiście lub
 • przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych
  w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Wniosek składa się bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86 – 253 Kijewo Królewskie lub przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane dokumenty:
 • wypełniony druk "Zgłoszenia pobytu stałego", potwierdzony własnoręcznym podpisem właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu,
 • do wglądu odpowiedni dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu),
Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej — przygotuj:
 • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość
  i obywatelstwo;
Jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej — przygotuj:
 • ważny dokument podróży,
 • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie masz takiej możliwości — inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE;
Jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej —
oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, przygotuj:
 • ważny dokument podróży,
 • oraz JEDEN z następujących dokumentów:
 • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia
 • na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Polsce, 
 • „Zgoda na pobyt tolerowany”,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody
  na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany. 
Opłata:
 • Za dokonanie czynności meldunkowych opłaty nie pobiera się.
 • Opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
  albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.
Termin realizacji:
Niezwłocznie

UWAGI:

Kiedy się zameldować:
 • najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce — jeśli jesteś:
  - obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  - obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  -obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
 • najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce — jeśli nie zaliczasz się do powyższej grupy.
 • Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

PLIKI DO POBRANIA:
 1. Formularz zgłoszenia pobytu stałego pobierz (1782kB) pdf
 2. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych pobierz (228kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Paulina Baranowska (16 lipca 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (16 lipca 2019, 12:32:51)

Ostatnia zmiana: Paulina Baranowska (22 lipca 2020, 10:28:31)
Zmieniono: Aktualizacja formularza meldunkowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 887