Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów - 24.06.2020 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 24 czerwca 2020 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie (biuro Rady Gminy) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
2.      Przyjęcie porządku obrad komisji.
3.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
4.      Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Kijewo Królewskie oraz sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kijewie Królewskim.
5.      Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim za rok 2019.
6.      Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim za rok 2019.
7.      Sprawa zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
8.      Sprawa petycji z dnia 31 maja 2020 roku o zmianę przepisów prawa miejscowego.
9.      Sprawa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Kijewo Królewskie.
10.  Sprawa zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Brzozowo (Br 2).
11.  Sprawa dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na obszarze Powiatu Chełmińskiego.
12.  Sprawa przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kijewo Królewskie.
13.  Analiza sprawozdania finansowego za rok 2019 SP ZOZ  w Kijewie Królewskim.
14.  Sprawa zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.
15.  Sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie:
·         sprawozdanie wójta z wykonania budżetu za rok 2019
·         przedstawienie protokołu komisji rewizyjnej
·         dyskusja
16.  Omówienie przesunięć budżetowych.
17.  Sprawy bieżące.
18.  Zakończenie posiedzenia.

metryczka


Wytworzył: Janina Smoleń (18 czerwca 2020)
Opublikował: Andżelika Żuraw (18 czerwca 2020, 07:22:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336