Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej.

                                            
Z a r z ą d z e n i e   Nr 21/2014
Wójta Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej

Na podstawie art. 182 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz §11 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345) zarządza się, co następuje:


§ 1
Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Płutowie, Pana Michała Chmielewskiego z powodu złożonej rezygnacji.

§ 2
Uzupełnia się skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Płutowie, powołując Panią Magdalenę Krawczyk.
Skład osobowy komisji określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenia na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                                        
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                        Wójt Gminy
                                                                           (-) Mieczysław Misiaszek

Dokumenty:
- załącznik nr 1 - pobierz (37kB) word

metryczka


Wytworzył: Ryszarda Winnicka (22 maja 2014)
Opublikował: Piotr Cichy (22 maja 2014, 14:18:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1270