zamówienie na:

Zakup i montaż elementów ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Gminy Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.11.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 września 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Wielobranżowa EKSPERT Elżbieta Rumak, ul. Mickiewicza 2/10, 78-550 Czaplinek; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena oferty - waga 80% i ocena estetyczna - waga 20%. 
Kijewo Królewskie, 13.09.2013r.
nr sprawy: RGK.271.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867056, faks 56 6867056.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i montaż elementów ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Gminy Kijewo Królewskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się: zakup i montaż elementów ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Gminy Kijewo Królewskie; Dz. nr 5195, 5194/2 w miejscowości Szymborno oraz 125, 143/7 w miejscowości Kiełp, Gm. Kijewo Królewskie. Zadanie obejmuje zakup i montaż elementów ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Gminy Kijewo Królewskie. Na zakup i montaż składają się następujące elementy ścieżki edukacyjno - przyrodniczej: tablica informacyjna o wymiarach 1,5x1,0 m - szt. 4; stojak na rowery - szt. 1; wiata drewniana - szt. 1; kierunkowskaz na słupku drewnianym - szt. 4; witacz - szt. 2; ławka drewniana - szt. 7; kosz na śmieci - szt. 4; tablica z lekcją dendrologii - szt. 1; brama - szt. 1; owoce rzeźbione - szt. 6; tablica gry i zabawy kółko i krzyżyk - szt. 2; tablica gry i zabawy - leśne cymbały - szt. 1; tablica przeciwpożarowa - szt. 2; budka rozrodcza dla nietoperzy mała - szt. 30; budka rozrodcza dla nietoperzy duża - 10. Wykonanie treści tablic oraz treści na innych elementach zamówienia wskazanych w dokumentacji technicznej (np. w zapisie -treść do uzgodnienia). Treści tablic informacyjnych i innych elementów wskazanych w dokumentacji technicznej zostaną przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy przy podpisywaniu umowy. Zamawiający przewiduje treści tablic i pozostałych elementów kolorowe ze zdjęciami lub szkicami. Tablice i pozostałe elementy musza być zabezpieczone przed działaniem środowiska zewnętrznego. Zakres umowy obejmuje realizację w/w zadania, zabezpieczenie terenu montażu w trakcie robót i jego uporządkowanie po zakończeniu robót, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów odbiorowych. Szczegółowy opis i zakres całego przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne zawarte są w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót. Podane w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót, nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) w odniesieniu do materiałów, urządzeń i technologii mają jedynie charakter przykładowy i pomocniczy. Oznaczają jedynie minimalny standard i minimalne parametry jakościowe oczekiwanie przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, jeżeli zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Pożądane jest, aby Wykonawca dokonał oględzin miejsca robót oraz uzyskał wszelkie informacje pomocne przy przygotowaniu oferty i zawarciu umowy na realizację w/w zadania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 45.21.21.20-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium. Kwota wadium wynosi 600,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej z form określonych w art.45 ust 6 ustawy PZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Brodnica, Oddział Chełmno Nr 34 9484 1163 2726 0751 0636 0033 Uwaga: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wpłaty wadium uznaje się termin wpływu na rachunek Zamawiającego. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił brakujących dokumentów ,oświadczeń lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynikało to z przyczyn nie leżących po jego stronie. IX.4. Zamawiający zatrzymuje wadium wykonawcy ,którego oferta została wybrana, jeżeli: 1/ odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w umowie 2/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania umowy, 3/ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zadania, polegające na dostawie i montażu elementów małej architektury.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
podpisany przedmiar robót

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - Ocena estetyczna - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: a) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub, b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub, c) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub, d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Wystąpienie siły wyższej: 1. Strony ustalają, iż w przypadku wystąpienia przerwy w wykonywaniu robót spowodowanej siłą wyższą, o zaistniałych okolicznościach Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego najpóźniej, w dniu przerwania robót w formie pisemnej niezależnie. Taki sam tryb dotyczy wznowienia robót. 2. Zamawiający może podważyć zasadność przerwania robót w przypadku gdy przerwa nie ma związku z okolicznościami wynikającymi z siły wyższej. 3. Niezachowanie w/w procedury powoduje u Wykonawcy utratę możliwości powoływania się na wystąpienie siły wyższej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kijewie Królewskim ul. Toruńska 2 Kijewo Królewskie 86 - 253 Kijewo Królewskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Kijewie Królewskim Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2; 86 - 253 Kijewo Królewskie - sekretariat Urzędu Gminy Kijewo Królewskie pok. nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach RPO WK-P 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie UZP  pod nr 372504 - 2013; data zamieszczenia: 13.09.2013Wójt Gminy Kijewo Królewskie


Dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zał. nr 1, 2, 2/1, 3, 7, 8) pobierz (200kB) word
- Wzór umowy (zał. nr 4) pobierz (98kB) word
- Przedmiar robót (zał.  nr  5) pobierz (32kB) pdf
- Elementy dokumentacji technicznej (zał. nr 6) pobierz (862kB) pdf


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejsze oferty (1927kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (13 września 2013, 13:53:07)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (4 października 2013, 14:47:04)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1509